[ Regulamin CSM UPH - plik dostępny cyfrowo ]


REGULAMIN
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Centrum Symulacji Medycznych, zwane dalej „CSM”, jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.
2. Centrum działa na zasadach określonych w Statucie UPH, Regulaminie Organizacyjnym UPH oraz niniejszym regulaminie.
3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, zwany dalej „Dziekanem”.

§ 2
Niniejszy regulamin określa:
1) cele i zadania CSM;
2) organizację CSM;
3) zasady realizacji zajęć;
4) zasady finansowania CSM.
Rozdział II
Cele i zadania CSM

§ 3
Celem działalności CSM jest w szczególności:
1) umożliwienie nauczania poprzez uczestnictwo w realistycznych scenariuszach osadzonych w naturalnym dla danej specjalności środowisku pracy;
2) podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów UPH.

§ 4
1. Do zadań CSM w szczególności należy:
1) prowadzenie i organizowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem m.in. symulacji wysokiej wierności, niskiej wierności, symulacji hybrydowej, pacjenta standaryzowanego, e-learningu i rzeczywistości wirtualnej;
2) doskonalenie kadry dydaktycznej i przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć w CSM;
3) prowadzenie egzaminów m.in. OSCE (Objective Structured Clinical Examination);
4) wdrażanie projektów badawczo-dydaktycznych oraz prowadzenie działalności badawczej;
5) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z jednostkami zewnętrznymi w ramach realizacji celów CSM, a w szczególności z podmiotami leczniczymi;
6) organizowanie szkoleń, kursów, i prowadzenie działań promocyjnych;
7) pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na rozwój i rozbudowę CSM.

Rozdział III
Organizacja CSM

§ 5
1. CSM kieruje Dyrektor, zwany dalej „Dyrektorem”, którego powołuje Rektor na wniosek Dziekana.
2. Dyrektora odwołuje Rektor na wniosek Dziekana lub z własnej inicjatywy.

§ 6
1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników CSM.
2. Do zadań Dyrektora w szczególności należy:
1) reprezentowanie CSM wobec władz UPH oraz na zewnątrz UPH, w sprawach niezastrzeżonych dla organów UPH i Kanclerza;
2) zarządzanie CSM w ramach posiadanych kompetencji;
3) opracowywanie planów pracy CSM;
4) przygotowywanie regulaminów wewnętrznych i zasad funkcjonowania CSM;
5) przygotowywanie projektów planów finansowych CSM;
6) prowadzenie polityki kadrowej CSM;
7) zapewnienie wykonywania przepisów obowiązujących w UPH;
8) prowadzenie monitoringu prac wykonywanych przez pracowników CSM;
9) sprawowanie nadzoru nad realizowanym przez CSM procesem kształcenia (m.in. sylabusami, scenariuszami i efektami uczenia się w modułach/przedmiotach realizowanych w CSM);
10) zarządzanie harmonogramem godzin dydaktycznych i obciążeniem sal CSM;
11) zapewnienie prawidłowego przebiegu i wysokiej jakość kształcenia praktycznego w warunkach symulowanych;
12) prowadzenie bieżącej współpracy z koordynatorami kierunków studiów, realizujących zajęcia w CSM;
13) przygotowywanie i składanie Dziekanowi rocznych sprawozdań z działalności CSM.
14) kształtowanie dobrego wizerunku CSM oraz popularyzacja osiągnięć w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
15) nadzorowanie działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej i naukowej.
3. Dyrektor odpowiada za właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie mienia, będącego w dyspozycji CSM oraz przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa wewnątrzuczelnianego.
4. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora określa Dziekan.

§ 7
1. W CSM może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.
2. Zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora ustala Dziekan na wniosek Dyrektora.

§ 8
1. Jednostkami organizacyjnym CSM są:
1) Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (zwane dalej MCSM);
2) Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (zwane dalej WCSM).
2. W CSM mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne, niż wymienione w ust. 1, niezbędne do zapewnienia procesu kształcenia.
3. Jednostki organizacyjne CSM tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Dziekana.
4. Zakres działania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład CSM ustala Dyrektor w uzgodnieniu Dziekanem.
5. Działalność badawczo-rozwojową, naukowo-dydaktyczną i naukową w jednostkach organizacyjnych CSM realizuje Dyrektor w uzgodnieniu z Dziekanem.


Rozdział IV
Zasady realizacji zajęć

§ 9
1. Wstęp do CSM ma wyłącznie personel CSM oraz osoby prowadzące zajęcia i studenci/kursanci, którzy realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora harmonogramem. Inne osoby mogą wejść na teren CSM wyłącznie za zgodą Dyrektora lub Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.
2. Na terenie CSM obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
3. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
4. Zabrania się studentom/kursantom oraz osobom prowadzącym zajęcia wnoszenia do sal symulacji medycznych ubrań wierzchnich, toreb i plecaków, a także własnego sprzętu medycznego i symulacyjnego, leków, materiału zakaźnego lub biologicznego itp., bez uprzedniej zgody Dyrektora.
5. Przy wejściu oraz wyjściu z obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk.
6. Osoby, u których występują cechy infekcji nie mogą wejść na teren CSM.
7. Uczestnicy zajęć mogą przebywać w salach symulacji medycznych wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby prowadzącej zajęcia lub personelu CSM.
8. Zajęcia mogą być prowadzone tylko przez osoby, które przeszły zatwierdzone przez Dyrektora szkolenie instruktorskie ukierunkowane na specyfikę wybranej sali symulacji medycznej.
9. Na terenie CSM obowiązuje noszenie imiennych identyfikatorów, odzieży ochronnej i zmienionego obuwia, a w razie konieczności innych środków ochrony indywidualnej.
10. Osoby prowadzące zajęcia otrzymują na czas trwania symulacji kartę/klucz dostępu do pracowni, odpowiadając za grupę studentów/kursantów oraz sprzęt znajdujący się na wyposażeniu sali.
11. Osoby prowadzące zajęcia oraz studenci/kursanci mogą korzystać wyłącznie z udostępnionych przez personel CSM sal symulacji oraz pomieszczeń socjalnych.
12. Podczas zajęć należy zdjąć wszelką biżuterię z palców i nadgarstków.
13. Podczas zajęć obowiązuje wyłączenie telefonów komórkowych i innych urządzeń nadawczo-odbiorczych.
14. Zabronione jest bez zgody Dyrektora korzystanie ze sprzętu rejestrującego audio/video (np. dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery itp.).
15. Teren CSM jest wyposażony w system monitoringu audio-wideo niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz realizacji zajęć dydaktycznych. Zapisy zdarzeń, scenariuszy i działalności w obiekcie są przechowywane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami UPH. Na wniosek Dyrektora i za pisemną zgodą uczestników, w ramach działalności badawczo-dydaktycznej wybrane zapisy mogą być przechowywane i wykorzystane w celach naukowych przez dłuższy czas.
16. Osoby przebywające na terenie CSM są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP, PPOŻ oraz aseptyki i antyseptyki.
17. Przed rozpoczęciem zajęć należy wypełnić obowiązującą w CSM dokumentację.
18. W sytuacji nagłej lub nieprzewidzianej (awarii, problemów technicznych, pożaru, zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego) należy niezwłocznie powiadomić personel CSM i w razie potrzeby podjąć działania zgodnie z zasadami BHP, PPOŻ.


Rozdział V
Finansowanie CSM

§ 10
Źródłami finansowania działalności CSM są w szczególności:
1) środki publiczne pozostające w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych organów administracji publicznej;
2) środki na dofinansowanie działalności naukowej pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych lub krajowych podmiotów wspierających działalność naukową;
3) środki pochodzące z budżetu UPH;
4) środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 11
Wszelkie zmiany Regulaminu odbywają się za pisemną zgodą Rektora na wniosek Dyrektora i/lub Dziekana.

§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania przez Rektora.



[ ZARZĄDZENIE Nr 108/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie nadania regulaminu Centrum Symulacji Medycznych - plik dostępny cyfrowo ]

[ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 108/2020 - plik dostępny cyfrowo ]